500+ – DLA KTÓRYCH CUDZOZIEMCÓW świadczenie wychowawcze?

Zgodnie z art. 1. 1 pkt 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (z dn. 11 lutego 2016 r.), złożyć wniosek o wypłatę świadczenia mogą cudzoziemcy:

– obywatele UE/EOG i Szwajcarii,  gdyż wobec nich stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz inne umowy międzynarodowe wiążące nasz kraj;

– obywatele krajów trzecich, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach)

obywatele krajów trzecich, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, (przy czym warunkiem przyznania świadczenia jest zamieszkiwanie w Polsce wraz z rodziną).

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje ww. osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze.

Do świadczenia nie są uprawnieni m. in. obywatele krajów trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywatele państw trzecich przyjęci w celu podjęcia studiów oraz obywatele państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/

Więcej informacji związanych z powyższym tematem znajdziesz również w:

Jeśli zainteresował Cię ten wpis, ale potrzebujesz dodatkowych informacji, napisz do mnie: anna.jurek@xborder.pl