Blog

KIM JEST MAŁOLETNI CUDZOZIEMIEC?

godnie z kodeksem cywilnym, pełnoletniość uzyskuje się z chwilą ukończenia 18 lat. Oznacza to, że okres pomiędzy urodzeniem a osiągnięciem pełnoletniości to okres, kiedy człowiek jest małoletnim w rozumieniu prawa cywilnego. (Wyjątek w tym wypadku stanowi kobieta, która za zezwoleniem…

OBYWATELSTWO POLSKIE – JAK JE UZYSKAĆ?

Istnieją cztery drogi, które prowadzą do nabycia polskiego obywatelstwa. bywatelstwo można nabyć:   Z mocy prawa – procedura przewidziana dla dzieci (małoletnich). Przez nadanie obywatelstwa polskiego – procedura w całości przeprowadzana i zależna od Prezydenta Rzeczypospolitej…

NOWY FORMULARZ WNIOSKU na pobyt czasowy

Jak informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, od 1 stycznia 2016 roku złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy będzie możliwe tylko na nowym formularzu. W przypadku złożenia wniosku na nieobowiązującym wzorze,  wniosek zostanie uznany za złożony…