KIM JEST MAŁOLETNI CUDZOZIEMIEC?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, pełnoletniość uzyskuje się z chwilą ukończenia 18 lat. Oznacza to, że okres pomiędzy urodzeniem a osiągnięciem pełnoletniości to okres, kiedy człowiek jest małoletnim w rozumieniu prawa cywilnego. (Wyjątek w tym wypadku stanowi kobieta, która za zezwoleniem sądu wstąpi w związek małżeński po ukończeniu 16 lat – wtedy już w wieku 16 lat przestaje ona być małoletnia).

W tym okresie czasu, status dzieci cudzoziemców, ściśle zależy od rodzaju zezwolenia, jakim legitymują się rodzice małoletnich cudzoziemców.

Generalnie, małoletnim udziela się zezwolenia na pobyt czasowy , jeżeli ich rodzic-cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie:

– zezwolenia na pobyt stały,

– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE ,

– statusu uchodźcy,

– ochrony uzupełniającej,

– zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Natomiast, jeśli rodzic-cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie bezterminowego pobytu w Polsce (zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE), dzieciom udziela się zezwolenia na stały pobyt, jeśli:

– urodziły się w czasie ważności zezwolenia na pobyt czasowy rodzica (który to pobyt czasowy rodzić powinien posiadać przed uzyskaniem pobytu bezterminowego) albo

– rodzic posiadał w Polsce prawo bezterminowego pobytu (pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta UE) w momencie urodzenia dziecka.

Małoletnim dzieciom cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy krajowej albo zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić zezwolenia na pobyt czasowy, gdy dziecko urodziło się w czasie ważności wizy albo zezwolenia na pobyt czasowy posiadanego przez rodzica. Rodzic musi jednak spełniać dwa wymogi:

– posiadać ubezpieczenie zdrowotne w Polsce,

– posiadać regularne i stabilne źródło dochodu.

Małoletni cudzoziemiec nie musi spełniać żadnych wymogów dotyczących wcześniejszego pobytu w Polsce. Wniosek o takie zezwolenie mogą złożyć w jego imieniu rodzice także w przypadku, gdy pobyt dziecka w Polsce jest nieudokumentowany.

Pięcioletni pobyt w Polsce dziecka na podstawie łączenia rodzin stanowi podstawę do wnioskowania o udzielenie mu zezwolenia na dalszy pobyt czasowy w przypadku, gdy dziecko to uzyska pełnoletniość (18 lat).

Więcej informacji związanych z powyższym tematem znajdziesz również w:

Jeśli zainteresował Cię ten wpis, ale potrzebujesz dodatkowych informacji, napisz do mnie: anna.jurek@xborder.pl