Możliwość ubiegania się o pobyt stały na terytorium RP przez cudzoziemców posiadających Kartę Polaka – JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ?

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeśli posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały osobiście.

Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały pobiera się odciski linii papilarnych.

Pozostałe warunki udzielenia zezwolenia nie odbiegają od tych, o których mowa w warunkach ogólnych dotyczących ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Więcej informacji związanych z powyższym tematem znajdziesz również w:

Jeśli zainteresował Cię ten wpis, ale potrzebujesz dodatkowych informacji, napisz do mnie: anna.jurek@xborder.pl