NOWY FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY – CZEGO DOTYCZĄ ZMIANY?

Główna zmiana we wniosku polega na tym, iż ustawodawca wyłączył z niego informacje dotyczące pracodawcy i zawarł je w dwóch załącznikach, składanych wraz z wnioskiem.

W przypadku Załącznika nr 1, informacje dotyczące pracodawcy wypełniać ma SAM PRACODAWCA! (nie cudzoziemiec, jak było do tej pory). W przypadku Załącznika nr 2, informacje uzupełnia cudzoziemiec.

Załącznik nr 1 wypełnia pracodawca, w przypadku, kiedy cudzoziemiec ubiega się o udzielenie zezwolenia na :

– pobyt czasowy i pracę,

– zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

– albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli celem pobytu cudzoziemca jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył.

(Przy czym część I i III wypełnia się w przypadku cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę albo zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli cudzoziemiec jednocześnie wykonuje pracę. W przypadku gdy cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę u kilku podmiotów powierzających mu wykonywanie pracy, należy wypełnić część I i III osobno dla każdego z wyżej wymienionych podmiotów, natomiast część II wypełnia się w przypadku cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przez agencję pracy tymczasowej).

Załącznik nr 2 wypełnia zaś pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca posiadającego tzw. Niebieska Kartę –  czyli dołączany w przypadku ubiegania się przez cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

W efekcie wyłączenia części informacji z wniosku, zmieniła się liczba stron wniosku (od 1 stycznia 2016 roku jest ich 12), a także sam układ formularza (Pouczenie znajduje się na stronach 8-9 wniosku).

Dodatkowo, wniosek uzupełniono o informację, iż w przypadku, kiedy we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
NOWY WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY znajdziesz pod tym adresem.

Więcej informacji związanych z powyższym tematem znajdziesz również w:

 

Jeśli zainteresował Cię ten wpis, ale potrzebujesz dodatkowych informacji, napisz do mnie: anna.jurek@xborder.pl