OBYWATELSTWO POLSKIE – JAK JE UZYSKAĆ?

Istnieją cztery drogi, które prowadzą do nabycia polskiego obywatelstwa.

Obywatelstwo można nabyć:

 

  • Z mocy prawa – procedura przewidziana dla dzieci (małoletnich).
  • Przez nadanie obywatelstwa polskiego – procedura w całości przeprowadzana i zależna od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, choć wniosek o nadanie obywatelstwa cudzoziemiec składa za pośrednictwem wojewody (jeśli przebywa w Polsce) lub konsula (jeśli cudzoziemiec przebywa za granicą.
  • Przez uznanie za obywatela polskiego – procedura przewidziana dla 7 kategorii cudzoziemców, którzy spełnia określone warunki formalne (wśród których znajdują się m.in. następujące warunki, dotyczące obowiązku przedłożenia uwierzytelnionych dokumentów pobytowych, dokumentów wydanych przez Urząd Stanu Cywilnego, poświadczenia znajomości języka polskiego, potwierdzenia wniesienia opłaty za złożenie wniosku, zdjęcia a także w dwóch określonych przypadkach – tytułu prawnego do zajmowanego lokalu i przedstawienia źródła dochodu uzyskiwanego w Polsce). Procedura ta jest najczęściej stosowaną procedurą, w przypadku ubiegania się o polskie obywatelstwo.
  • Przez przywrócenie obywatelstwa polskiego – dotyczy osób, które w przeszłości posiadały obywatelstwo polskie, ale utraciły je przed dniem 1 stycznia 1999 roku.  Wniosek składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych, załączając jednocześnie: fotografię i dokumenty potwierdzające posiadanie w przeszłości polskiego obywatelstwa, jak również dokumenty tożsamości.

 

W związku z tym, iż procedura uznania cudzoziemca za obywatela polskiego jest najczęstszą, ale również najobszerniejszą procedurą, wymagającą złożenia określonych dokumentów, opisze ją w osobnym wątku.

Więcej informacji związanych z powyższym tematem znajdziesz również w:

Jeśli zainteresował Cię ten wpis, ale potrzebujesz dodatkowych informacji, napisz do mnie: anna.jurek@xborder.pl