UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO – JAK DO TEGO DOPROWADZIĆ?

Jak pisałam w  OBYWATELSTWO POLSKIE – JAK JE UZYSKAĆ?, jedną z dróg, prowadzących do uzyskania polskiego obywatelstwa, jest jego uznanie.

Jak wygląda procedura uznania?

Procedurę rozpoczyna sam cudzoziemiec, składając odpowiedni wniosek do wojewody (właściwego ze względu na miejsce faktycznego zamieszkiwania cudzoziemca, a nie zameldowania!), załączając jednocześnie określony pakiet dokumentów (m.in. 1 zdjęcie, oryginał lub uwierzytelnioną kopię odpisu aktu urodzenia – polskiego bądź obcego z polskim tłumaczeniem, kopię ważnego dokumentu tożsamości, kopie: zezwoleń i karty pobytu, urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, udokumentowanie okresów pobytu/nieobecności w Polsce, dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe, ew. kserokopię dowodu potwierdzającego obywatelstwo małżonka, potwierdzenie uiszczenia opłaty).

Decyzję w sprawie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego wydaje tenże wojewoda.

Kto może zostać uznany za obywatela polskiego?

Generalnie, patrząc na wskazane poniżej kategorie, cudzoziemcy mogą składać dokumenty o uznanie za obywateli polskich po upływie:

1) 10 lat – przebywając nieprzerwanie i legalnie na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały/pobyt rezydenta długoterminowego UE (w tym wypadku nie jest określone, na jakiej podstawie cudzoziemiec powinien przebywać w Polsce przez co najmniej 10 lat)

2) 3 lat – przebywając na podstawie posiadanego zezwolenia na pobyt stały/pobyt rezydenta długoterminowego UE

3) 2 lat:

  •  a) przebywając na podstawie posiadanego zezwolenia na pobyt stały/pobyt rezydent długoterminowego  UE i  3letniego związku małżeńskiego z ob. Polskim
  • b) na podstawie posiadanego zezwolenia na pobyt stały w związku z posiadanym statusem uchodźcy
  • c) – na podstawie zezwolenia na pobyt stały, uzyskanego w związku z polskim pochodzeniem.

W przypadku opisanym w pkt. 1 i 3, cudzoziemiec dodatkowo wykazuje:

– dokumenty potwierdzające stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, PIT za ubiegły rok, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem  jego wielkości, decyzja o przyznaniu emerytury, renty),

– dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego,

O uznanie za obywatela polskiego w przypadku małoletniego można wystąpić:

– jeśli jedno z rodziców małoletniego jest obywatelem polskim, przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, a drugi z rodziców, nie posiadający obywatelstwa polskiego, wyraził zgodę na samo uznanie

– jeśli co najmniej jednemu z rodziców małoletniego zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, a drugi z rodziców, nie posiadający obywatelstwa polskiego, wyraził zgodę na to uznanie.

Więcej informacji związanych z powyższym tematem znajdziesz również w:

Jeśli zainteresował Cię ten wpis, ale potrzebujesz dodatkowych informacji, napisz do mnie: anna.jurek@xborder.pl